Kompetencje Rady Rodziców

Szanowni Państwo,

Rada Rodziców w swojej działalności w naszej szkole kieruje się przede wszystkim dobrem uczniów, a także stara się budować harmonijne relacje z Dyrekcją Szkoły i Gronem Pedagogicznym.

Na pierwszym zebraniu Rady Rodziców w nowym roku szkolnym członkowie Rady wybierają Prezydium w składzie: przewodniczący, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarz oraz skarbnik,

Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady.

Rada Rodziców podejmuje wszelkie decyzje w formie uchwał. Treść zebrań jest dokumentowana w postaci protokołów.

Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły, a jej kadencja trwa jeden rok szkolny. Rada Rodziców współpracuje z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami działającymi w szkole.

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 • występowanie do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły,
 • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu profilaktyczno-wychowawczego,
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
 • opiniowanie możliwości podjęcia w szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację, w szczególności organizację harcerską,
 • opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli, w związku z ubieganiem się przez nich o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego,
 • występowanie do dyrektora z wnioskiem o wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów (na terenie szkoły) jednolitego stroju oraz udział w określeniu wzoru tego stroju,
 • występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy dyrektora i nauczycieli,
 • występowanie z wnioskiem o powołanie rady szkoły,
 • wybór przedstawicieli rodziców do rady szkoły, komisji oraz innych organów, których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców uczniów danej szkoły,
 • wybór przedstawicieli rady do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora,
 • uchwalanie corocznego preliminarza rady i jego zmian,
 • zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego rady,
 • uchwalanie propozycji wysokości składek rodziców,
 • podejmowanie decyzji o sposobach wydatkowania zebranych funduszy,
 • gromadzenie i przechowywanie na odrębnym rachunku bankowym Rady Rodziców funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły,
 • uchwalenie regulaminu swojej działalności,
 • wnioskowanie, gdy nie została utworzona rada szkoły, wspólnie z radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim do organu prowadzącego szkołę o nadanie imienia szkole lub o zmianę albo uchylenie nadania imienia,
 • możliwość udziału w pracach zespołu powypadkowego powołanego przez dyrektora szkoły w związku z wypadkiem ucznia.

Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a w szczególności wspomagania realizacji celów i jej zadań.

Rada Rodziców corocznie wydaje fundusze m.in. na:

 • pomoc dla uczniów,
 • nagrody i dyplomy dla uczniów biorących udział w konkursach, zawodach sportowych i innych ważnych inicjatywach,
 • nagrody dla wybitnych uczniów,
 • wydatki okolicznościowe i imprezy cykliczne, odbywające się w szkole.

Szanowni Państwo, to właśnie dzięki Waszej pomocy i wsparciu finansowemu, możemy cały czas doskonalić naszą szkołę i uatrakcyjnić proces nauczania, dlatego zachęcamy Państwa do wpłacania składek na fundusz Rady Rodziców i branie czynnego udziału w naszej działalności.

Zachęcamy do kontaktu:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zarząd Rady Rodziców

 

Poradnik "Rady Rodziców - kompetencje i zasady działania"

 

Rada Rodziców

DZIĘKUJEMY

WSZYSTKIM RODZICOM

ZA ZAANGAŻOWANIE